Statut Stowarzyszenia Charytatywnego „Dobrosław” w Lublinie

SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

III.CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

IV.WŁADZE STOWARZYSZENIA

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Charytatywne Dobrosław w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2) Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy osobom potrzebującym – niepełnosprawnym ruchowo,ułomnym fizycznie i psychicznie. Siedzibą stowarzyszenia jest Lublin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3) Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa, a w szczególności Unia Państw Europejskich.

4.) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U.z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn.zm.), oraz niniejszego statutu.

5) Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, lub z nimi współdziałać.

6) Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7) W celu pozyskania środków na cele statutowe, Stowarzyszenie może zawierać umowy z osobami fizycznymi i innymi organizacjami- podmiotami gospodarczymi, itp.

ROZDZIAŁ II.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełno- sprawnym ruchowo,a w szczególności dzieciom. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym psychicznie i fizycznie, ułomnym z różnych powodów. Pomoc w szczególnie drogich operacjach i zabiegach rehabilitacyjnych, pomoc w rehabilitacji, umożliwienie powrotu do zdrowia. Pomoc rodzinom wielodzietnym,itp.
 2. Stowarzyszenie cele swe realizować będzie poprzez:

a) organizowanie zbiórek publicznych w różnej postaci za zgodą odpowiednich organów
b) pozyskiwanie środków z darowizn i sponsoringu
c) sprzedaż cegiełek
d) organizowanie akcji charytatywnych
e) sprzedaż oraz aukcja pozyskanych przedmiotów z darowizn
f) pozyskiwanie środków z rozprowadzanych ulotek, plakatów i innych pism będących własnością innych podmiotów gospodarczych
g) dochód z reklamy i działalności internetowej
h) zysk w wysokości 1% wynikający z publikacji KRS – odliczenia od podatku firm i osób fizycznych.
i) inne prawnie dozwolone środki pozyskiwania funduszy o których nie było mowy…

 1. Pozyskiwane środki przeznaczać na cel statutowy – niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo. Pomoc rodzinom wielodzietnym. Rehabilitacje,operacje,zabiegi itp.

a) dążenie do wybudowania własnego ośrodka pomocy i rehabilitacji z zastosowaniem zooterapii (hipoterapia, dogoterapia, itp.), z zastosowaniem nowoczesnych aparatur i urządzeń rehabilitacyjnych.
b) zakup szeroko rozumianych urządzeń rehabilitacyjnych.
c) finansowanie leczenia ( kosztowne operacje,zabiegi itp.) organizacja obozów leczniczych dla dzieci biednych, pochodzących z rodzin rozbitych ,wielodzietnych, dotkniętych rodzinnymi tragediami.

ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy
 2. Członkiem Stowarzyszenia staje się ten kto złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty – zgadza się z celami organizacji,
 3. Członkostwo wymaga wprowadzenia przez 2 osoby będące już członkami Stowarzyszenia
 4. Osoby małoletnie, nie młodsze niż 15 lat , mogą być wprowadzone w poczet członka tylko za pisemną zgodą rodziców , lub działać u boku rodziców.
 5. Członek Stowarzyszenia musi godnie reprezentować swą organizacje.
 6. Każdy członek zobowiązany jest do regularnego płacenia składek
 7. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych. 1

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

21a. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

22a. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia, lub wniosek Zarządu

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd: • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, którego wybiera spośród członków Zarząd
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia może być powołana Komisja Rewizyjna
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  ROZDZIAŁ V
  MAJĄTEK I FUNDUSZE
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
d) działań własnych stowarzyszenia – apele,reklama, plakaty

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy